Новое на сайте

06.11.19 Контрольно-счетная палата: План работы: ПЛАН работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019 год

31.10.19 Информации по земельным отношениям: Информации: Сервис Росреестра по регистрации собственности вошел в число лидеров – показателей России в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing business report)

31.10.19 Информации по земельным отношениям: Информации: Результаты осуществления государственного земельного надзора на территории Кызылского района Республики Тыва за 9 месяцев 2019 года

31.10.19 Информации по земельным отношениям: Информации: Осуществление госземнадзора на территории Каа-Хемского района Республики Тыва за 9 месяцев 2019 года

31.10.19 Информации по земельным отношениям: Информации: Проблемы устранения нарушений требований земельного законодательства на территории Улуг-Хемского, Чаа-Хольского районов

Посмотреть все

:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 

 «Араганын кырынга чам унер» деп угаадыг ооредиг болуп, чоннувусту кичээндирер сорулга – биле дараазында сан чурагайларны, боттуг фактыларны киирдивис.

Бай-Тайга кожуун девискээринде он айларнын туннели – биле 133 кемниг херектер болган, оон иштинден 66 кем-херекти уулгеткен кижилер кайызы-даа эзирик байдалдыг турганын истелге бадыткаан.

Угаан – медерел баксырадып- баларадып, араганы ажыглаанындан хостуг чоруур эргезин казыдып, кеземче харыысалгазын олар чуктээрлер.

Чоннувустун айыыл чок чоруун уреп, ажык-кончаа суруп , кандыг-даа чошпээрел бижик (лицензия) чокка араганы боттарынын бажыннарындан садып турар хамаатыларнын Бай-Тайга кожуунувустун сумуларында бары дувуредип тур.

Бистин Тывавыста 300 мундан бичии-ле ковей санныг чурттакчы бар болгай. Тээли сумузунун чурттакчызы болбушаан, бодунарнын кылып турар чуулунер- биле нациявысты эвээжедип, баксырадып, ГЕНОЦИДКЕ (кижилерни олуруп хыдыыры, оларнын кадыкшылынга аар хораны чедирери, статья 357 Уголовного кодекса) дуза кадып турар –дыр силер.

Араганы хоойлуга душпес садып турар хамаатылар! Миннип кээп орталанып корунер! Хоптак сеткилинер ара каггаш, чонну арага- биле суггарбанар!

 Хоойлуга , база чон мурнунга арын-нуурге дуушпес чажыды – биле арага садып турар хамаатыларнын спирт садар чоруун узуткаарынче чонну кыйгырып, хамааты туружунарны илередип демниг ажылдаарывыска идегедивис!

Бай-Тайга кожуун чагыргазы.

 Хундулуг чонувус, спирт холумактыг будумелдерни чопшээрел чок садып, соортуп турарын билип, коруп каар болзунарза бо дугаарларже долгаптарын диледивис 83944221390, 89235420858. Кымнын долгаанын тодаратпас, чажыт болур.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва