Новое на сайте

26.10.20 Постановления: Постановление 2020 года: Постановление от 21.04.2020 г. №242 Об утверждении Правил формирования перечня-реестра налоговых расходов (льгот) муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" и оценки эффективности

19.10.20 Проверки: Отчеты: Отчет о результатах контрольного мероприятия-проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджетных ассигнований, предоставленных в 2019 и в I полугодии 2020 года ...

19.10.20 Проверки: Отчеты: Отчет о результатах контрольного мероприятия проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района, выделенных на реализацию программы "Энергосбережение и повышение

19.10.20 Проверки: Отчеты: Отчет о результатах контрольного мероприятия-проверка целевого и эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию муниципального программы "Предупреждение и

15.10.20 Проверки: Отчеты: Отчет по контрольному мероприятию "Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и иных категорий граждан в Бай-Тайгинском кожууне"

Посмотреть все

:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 

 «Араганын кырынга чам унер» деп угаадыг ооредиг болуп, чоннувусту кичээндирер сорулга – биле дараазында сан чурагайларны, боттуг фактыларны киирдивис.

Бай-Тайга кожуун девискээринде он айларнын туннели – биле 133 кемниг херектер болган, оон иштинден 66 кем-херекти уулгеткен кижилер кайызы-даа эзирик байдалдыг турганын истелге бадыткаан.

Угаан – медерел баксырадып- баларадып, араганы ажыглаанындан хостуг чоруур эргезин казыдып, кеземче харыысалгазын олар чуктээрлер.

Чоннувустун айыыл чок чоруун уреп, ажык-кончаа суруп , кандыг-даа чошпээрел бижик (лицензия) чокка араганы боттарынын бажыннарындан садып турар хамаатыларнын Бай-Тайга кожуунувустун сумуларында бары дувуредип тур.

Бистин Тывавыста 300 мундан бичии-ле ковей санныг чурттакчы бар болгай. Тээли сумузунун чурттакчызы болбушаан, бодунарнын кылып турар чуулунер- биле нациявысты эвээжедип, баксырадып, ГЕНОЦИДКЕ (кижилерни олуруп хыдыыры, оларнын кадыкшылынга аар хораны чедирери, статья 357 Уголовного кодекса) дуза кадып турар –дыр силер.

Араганы хоойлуга душпес садып турар хамаатылар! Миннип кээп орталанып корунер! Хоптак сеткилинер ара каггаш, чонну арага- биле суггарбанар!

 Хоойлуга , база чон мурнунга арын-нуурге дуушпес чажыды – биле арага садып турар хамаатыларнын спирт садар чоруун узуткаарынче чонну кыйгырып, хамааты туружунарны илередип демниг ажылдаарывыска идегедивис!

Бай-Тайга кожуун чагыргазы.

 Хундулуг чонувус, спирт холумактыг будумелдерни чопшээрел чок садып, соортуп турарын билип, коруп каар болзунарза бо дугаарларже долгаптарын диледивис 83944221390, 89235420858. Кымнын долгаанын тодаратпас, чажыт болур.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
-
ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва