Новое на сайте

12.08.20 Деятельность: Годовые отчеты: Отчет о деятельности Контрольно - счетной палаты муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" за 2019 год

10.08.20 Местные нормативы градостроительного проектирования Бай-Тайгинского кожууна: С.Хемчик: Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

10.08.20 Местные нормативы градостроительного проектирования Бай-Тайгинского кожууна: С.Хемчик: Основная часть градостроительного проектирования сельского поселения сумон Хемчикский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва

10.08.20 Местные нормативы градостроительного проектирования Бай-Тайгинского кожууна: С.Хемчик: Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

10.08.20 Местные нормативы градостроительного проектирования Бай-Тайгинского кожууна: С.Ээр-Хавак: Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Посмотреть все

:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 

2020 чылда саазын кырында куш-ажыл дептерлери электроннуг хевирче шилчий бээр. Чогуур хоойлу толевилелин «Россия Федерациязынын ЦИФРОВАЯ экномиказы» деп федералдыг программа езугаар   РФ-тин куш- ажыл яамызы ажылдап кылган. Ук хоойлу 2020 чылдын январь 1-ден куш кирип бугу-ле ажылдап турар хамаатыларга дорт хамаарылгалыг апаар. Ол езугаар 2021 чылдын январь 1-ден куш-ажыл дугайында медээни чугле электроннуг хевирге чорудар, ынчалзажок   куш-ажыл дептерин биеэги дег саазын кырынга чорударын кузээн хамаатылар чогуур билдириишкиннерни киирип болур.

Кажан куш кирерил?

Хоойлуже чогуур оскерлиишкиннерни 2019 чылда киирери кордунген, 2020 чылдын январь 1 -ден ажыл берикчилери ажылчыннарынын куш-ажылынфн дугайында бугу-ле медээни Россиянын пенсия фондузунче электроннуг хевирге чорудар.

Ажылчынарынын лугайында медээни Пенсия фондузунче ай санында чорудар. 2021 чыдан эгелеп ажылче киргенинин азы ажылдан унгенинин дугайында медээни чогуур дужаал хулээп алдынган хуннун соонда ажыл хунунден орайтатпайн чорудар ужурлуг.

Календарлыг чылда медээни чогуур хуусаазындан орайтадып база долу азы шын эвес медээ киирип турган ажыл берикчилерин 2020 чылдан эгелеп административтиг харыысаалгага онаар.

 

Электроннуг куш-ажыл дептеринин кол ажыы

Белени-биле катап тургузуп алыры

Шупту медээ Россиянын Пенсия фондузунун тускай базазында чыгдынган болур. Электроннуг хевир дээрге-ле- медээлернин бузурелдиг шагжамыры-дыр. Ол саазын кырында куш-ажыл дептери ышкаш чиде бербес, чуге дээрге оон курлавыр хоолгалары база турар.

Силернин келир уедеги пенсиянарны база пенсия эргелеринерни камгалап турар

 Электроннуг куш-ажыл дептеринин ачызында ажылчын кижи ажыл берикчизинин Пенсия фондузунче камгаладылга дадывырларын уе шаанда чорудуп турарын хайгаарап болур. Ажылдап турар хамааты бурузу кузээни-биле кайы-даа уеде бодунун куш-ажыл чорудулгазынын дугайында Пенсия фондузундан медээни коруп ап болур.

 Уени камнаары

Кадрлар килдизинин специалистери ажылче тургустунур турар хамаатынын куш-ажыл чорудулгазынын дугайында медээни ол-ла дораан ап алыр. Холга документилер тудуп алгаш ынай-бээр халып турбас, оон дугайында медээни ажыл-берикчилери боттары-ла билип ап болур.

 Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва