Новое на сайте

06.10.17

06.10.17 Новости .В целях удобства получения муниципальной услуги в рамках реализации..

05.10.17 Административные регламенты: Архитектура и строительство: Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» от 01.06.2016.№ 420

05.10.17 Административные регламенты: Архитектура и строительство: Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального

05.10.17 Административные регламенты: Архитектура и строительство: Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту капитального строительства» 18.05.2016 г. № 384

Посмотреть все

:: ::

Новости

28 марта 2017 г.
Чогаалчылар немешкен

            Тээлинин топчуттунген ном санынга кожууннун бижикчилери шулукчу, прозачы, очулдурукчу Николай Куулар-биле ужуражылганы эрттирген.

          Анаа кожууннун «Монгулек чечен чогаал каттыжыышкынынын кежигуннери база Тээлинин В.Б. Кара-Сал аттыг школазында «Аныяк журналист» болгумунун уруглары киришкен. «Монгулек чечен чогаал каттыжыышкынынын удуртукчузу Наталья Салчак 2016 чылда кылган ажылын анаа илеткээн. Николай Шагдыр-оолович каттыжыышкыннын кежигуннеринге база аныяк журналистерге арга-сумезин кадып, бижикчилернин ажыл-ижин сонуургап, олар-биле таныжып, ажык чугааны чоруткан.

          Организастыг айтырыглар, саналдарны туннеп тургаш, бо чылын литературлуг унуушкунну кылыр деп туннээн. Ол ышкаш Тыванын чогаалчылар эвилелинин кежигунунче 6 шулукчуну, бижикчилерни, чырыкче номнары унген чогаалчыларны хулээп алганы оорунчуг.

          Оларнын шынзылгаларын  кожууннун албан организацияларынын удуртукчуларынын хуралында байырлыг байдалга Толээлекчилер хуралынын даргазы Сергей Салчак, ТР-нин Баштыны, Чазаанын даргазынын Бай-Тайга кожуунда бурун эргелиг толээзи Аян Соян, кожууннун чагырга даргазы Алдай-Мерген Ховалыг  тывыскан. Тыва АССР-нин алдарлыг башкызы Ким-оол Сарыг-Донгак, Улус ооредилгезинин тергииннери, хоочун башкылар Тараа Оссур, Кок-оол Салчак болгаш Наталья Салчак, Александр Самдан, Ангелина Ондар олар-дыр. ТР-нин алдарлыг ажылдакчызы, Тыванын чогаалчылар эвилелинин кежигуну Светлана Самбый-оол, «Ава» солуннун кол редактору Лидия Иргит  эш-оорун деткип, идип ундургенинге канчаар-даа аажок ооруп, четтиргенин илереткен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шенне Куужаан.


Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты