Новое на сайте

22.10.18 Информации по земельным отношениям: Извещении: ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ..

18.10.18 ОБЪЯВЛЕНИЕ.19 октября 2018 года в 14 часов 00 минут в Доме культуры с...

18.10.18 Конкурс: Итоги конкурсов: Протокол № 1 от 16.10.2018 г. заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации Бай-Тайгинского кожууна

18.10.18 Конкурс: Итоги конкурсов: Протокол № 2 от 16.10.2018 заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации Бай-Тайгинского кожууна

18.10.18 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение № 54 от 04.09.2018 г. Об объявлении конкурса на лучший цветовой эскиз герба муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"

Посмотреть все

:: ::

Новости

30 октября 2017 г.
Новости

Экология чылынга хамаарыштыр 
Бир эвес бойдус аарыг болза, кижилерге бо уеде хун буру немежип турар хой аарыгларны кандыг-даа эм-дом эмнеп шыдавас дээрзин утпа. 
(Л. Богословская). 
«Кижи болгаш бойдус» 
Бай-Тайга кожууннун топчуттунген ном санынга, Россияда экология чылынын адакталып турары-биле «Кижи болгаш бойдус» деп эртем практиктиг конференция болуп эрткен. Анаа башкылар, оореникчилер ангы-ангы темаларга илеткелдерни видео-слайдыга коргузуп тургаш тайылбырлаан. Туннелинде, бир дугаар черни Тээлинин В.Б. Кара-Сал аттыг ниити-билиг ортумак школазынын тыва дыл башкызы Ангелина Борисовна Ондар, «Сагыш-сеткил экологиязы» деп илеткели онзагай болган. Ийи дугаар черни ол-ла школада тыва дыл башкызы Чейнеш Дадар-ооловна Бады, уруглар чогаалчызы Кан-оол Ондарнын бойдус темазынга шулуктери. Уш дугаар черни хой шаннал макталдын эдилекчизи Екатерина Монмеевна Болат, шинчилел ажылы К.К. Кудажынын, Сарыг-оолдун чогаалдарындан плантация. Тээлинин №13 ПУ директорунун оралакчызы, Сырга Михайловна Бегзи «Куштарга хамаарылгавыс» деп илеткели база тоогу башкызы Сайлык Семеновна Хертектин бистин кожуунда «шоолуг билдинмес ажыглаттынмайн турар ыдыктыг аржааннарывыстын» дугайында илеткели номинацияларга толептиг болган. Оореникчилерден бир дугаар черни Тайгана Кужугет (9кл), ийи дугаар черни Самба Хертек (9кл), уш дугаар черни Олесья Сундуй (7кл) чаалап алган. Шииткекчилер, кожуунда туризм талазы-биле ажылдап турар аныяк специалист Шолбачы Шышкан-оолович Хертек, редактор Шенне Чайлаг-ооловна Кужаан, Тээли сумузунун Баштыны Саяна Михайловна Дугер. Чурт-шинчилел килдизинин эргелекчизи Анай-Хаак Манзырыкчыевна Ооржак, библиотекарь Олча Очуровна Салчак библиотекага доктаамал ангы-ангы темаларга эртем практиктиг конференцияларны эрттирип, ылангыя чонну ажылга хаара тудар топтун данзызында турар кижилерге беседаларны номчуп берип, сырый харылзаалыг ажылдап турар. 
«Чангыс Демниг Россия» салбырынын кежигуну, Саяна Дугер, кожууннун херээженнер човулелинин удуртукчузу, шулукчу Сайлык Уртунай конференциянын киржикчилеринге байыр чедирип, бойдуска камныг болурунга тайылбыр ажылын чоруткан. 
Шенне Кужаан.


Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва