Новое на сайте

15.02.18 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 19.12.2017 г. №77 "О бюджете муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

15.02.18 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 19.12.2017 г. №78 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»"

15.02.18 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 19.12.2017 г. №79 "О внесении изменений в Решение Хурала представителей от 27 декабря 2016 года № 30 «О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2017 год и

15.02.18 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 19.12.2017 г. №76 "О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов"

15.02.18 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 19.12.2017 г. №80 "О присвоении почетного звания «Заслуженный артист Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва»"

Посмотреть все

:: ::

Новости

30 октября 2017 г.
Новости

Экология чылынга хамаарыштыр 
Бир эвес бойдус аарыг болза, кижилерге бо уеде хун буру немежип турар хой аарыгларны кандыг-даа эм-дом эмнеп шыдавас дээрзин утпа. 
(Л. Богословская). 
«Кижи болгаш бойдус» 
Бай-Тайга кожууннун топчуттунген ном санынга, Россияда экология чылынын адакталып турары-биле «Кижи болгаш бойдус» деп эртем практиктиг конференция болуп эрткен. Анаа башкылар, оореникчилер ангы-ангы темаларга илеткелдерни видео-слайдыга коргузуп тургаш тайылбырлаан. Туннелинде, бир дугаар черни Тээлинин В.Б. Кара-Сал аттыг ниити-билиг ортумак школазынын тыва дыл башкызы Ангелина Борисовна Ондар, «Сагыш-сеткил экологиязы» деп илеткели онзагай болган. Ийи дугаар черни ол-ла школада тыва дыл башкызы Чейнеш Дадар-ооловна Бады, уруглар чогаалчызы Кан-оол Ондарнын бойдус темазынга шулуктери. Уш дугаар черни хой шаннал макталдын эдилекчизи Екатерина Монмеевна Болат, шинчилел ажылы К.К. Кудажынын, Сарыг-оолдун чогаалдарындан плантация. Тээлинин №13 ПУ директорунун оралакчызы, Сырга Михайловна Бегзи «Куштарга хамаарылгавыс» деп илеткели база тоогу башкызы Сайлык Семеновна Хертектин бистин кожуунда «шоолуг билдинмес ажыглаттынмайн турар ыдыктыг аржааннарывыстын» дугайында илеткели номинацияларга толептиг болган. Оореникчилерден бир дугаар черни Тайгана Кужугет (9кл), ийи дугаар черни Самба Хертек (9кл), уш дугаар черни Олесья Сундуй (7кл) чаалап алган. Шииткекчилер, кожуунда туризм талазы-биле ажылдап турар аныяк специалист Шолбачы Шышкан-оолович Хертек, редактор Шенне Чайлаг-ооловна Кужаан, Тээли сумузунун Баштыны Саяна Михайловна Дугер. Чурт-шинчилел килдизинин эргелекчизи Анай-Хаак Манзырыкчыевна Ооржак, библиотекарь Олча Очуровна Салчак библиотекага доктаамал ангы-ангы темаларга эртем практиктиг конференцияларны эрттирип, ылангыя чонну ажылга хаара тудар топтун данзызында турар кижилерге беседаларны номчуп берип, сырый харылзаалыг ажылдап турар. 
«Чангыс Демниг Россия» салбырынын кежигуну, Саяна Дугер, кожууннун херээженнер човулелинин удуртукчузу, шулукчу Сайлык Уртунай конференциянын киржикчилеринге байыр чедирип, бойдуска камныг болурунга тайылбыр ажылын чоруткан. 
Шенне Кужаан.


Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

ГО и ЧС
НПА
Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

День Народного Единство