:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 

 «Араганын кырынга чам унер» деп угаадыг ооредиг болуп, чоннувусту кичээндирер сорулга – биле дараазында сан чурагайларны, боттуг фактыларны киирдивис.

Бай-Тайга кожуун девискээринде он айларнын туннели – биле 133 кемниг херектер болган, оон иштинден 66 кем-херекти уулгеткен кижилер кайызы-даа эзирик байдалдыг турганын истелге бадыткаан.

Угаан – медерел баксырадып- баларадып, араганы ажыглаанындан хостуг чоруур эргезин казыдып, кеземче харыысалгазын олар чуктээрлер.

Чоннувустун айыыл чок чоруун уреп, ажык-кончаа суруп , кандыг-даа чошпээрел бижик (лицензия) чокка араганы боттарынын бажыннарындан садып турар хамаатыларнын Бай-Тайга кожуунувустун сумуларында бары дувуредип тур.

Бистин Тывавыста 300 мундан бичии-ле ковей санныг чурттакчы бар болгай. Тээли сумузунун чурттакчызы болбушаан, бодунарнын кылып турар чуулунер- биле нациявысты эвээжедип, баксырадып, ГЕНОЦИДКЕ (кижилерни олуруп хыдыыры, оларнын кадыкшылынга аар хораны чедирери, статья 357 Уголовного кодекса) дуза кадып турар –дыр силер.

Араганы хоойлуга душпес садып турар хамаатылар! Миннип кээп орталанып корунер! Хоптак сеткилинер ара каггаш, чонну арага- биле суггарбанар!

 Хоойлуга , база чон мурнунга арын-нуурге дуушпес чажыды – биле арага садып турар хамаатыларнын спирт садар чоруун узуткаарынче чонну кыйгырып, хамааты туружунарны илередип демниг ажылдаарывыска идегедивис!

Бай-Тайга кожуун чагыргазы.

 Хундулуг чонувус, спирт холумактыг будумелдерни чопшээрел чок садып, соортуп турарын билип, коруп каар болзунарза бо дугаарларже долгаптарын диледивис 83944221390, 89235420858. Кымнын долгаанын тодаратпас, чажыт болур.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
-