:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"

 30.12.2008 чылда үндүрген «Тыва Республиканын административтиг хажыдыышкыннар кодекизи» деп №905 ВХ-2 дугарлыг Хоойлузунуң 5.3. чүүлүнде көрдүнген негелдези  «мал-маган азыраар Дүрүмнерни хажыдары» бооп  турар. 

Мал-маган азыраары тускай дүрумнүг болур. Оларны Тыва Республиканын Чазаа 2017 чылдын март 14-түн хунунде үндурген №93 дугаарлыг доктаалында айтып тодаргайлаан. Оларнын кол, административтиг комиссияның ажылынга ажыглап болур  чүүлдери:

3.5 Мал-маганны азыраары, одарладыры, анаа көрдүнмээн черлерге хоруглуг;

3.6 Мал-маганны одарже хайгаарал чок (кадарчы чок) үндүрери хоруглуг (малдын ээзинге хамарылгалыг хуужуттунган, азы болза тур када холезилеп алган, херим-биле кызыгаарлаан черлерге хайгаарал чок одарладыры бээр кирбейн турар);

3.7  Чуртталга бажыннарлыг девискээрге мал-маганны одарже айдаан түннелинде кудумчуларга тыптып келген өдекти ээлери аштаар ужурлуг.

Хүндүткел-биле суму чагыргазы база административтиг комиссия.  


Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва
-