Новое на сайте

22.09.23 Постановления: Постановление 2023 года: Постановление от 21.09.2023 г. №515 О созыве первой организационной сессии Хурала представителей сельского поселения сумона Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва

21.09.23 ОБЪЯВЛЕНИЕ. 26 сентября 2023 года в период времени с 11.00 до 13...

19.09.23 Прокуратура разъясняет: В Бай- Тайгинском районе благодаря вмешательству прокуратуры района устранены нарушения законодательства в сфере безопасности дорог». «В результате обильных осадков в июне 2023 года произошел резкий подъем..

19.09.23 Архитектура и градостроительство: Правила благоустройства сельских поселений: Решение от 02.03.2023 г. № 2 Об утверждении правил содержания объектов благоустройства, организаций уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения сумона Бай-Тал

19.09.23 Архитектура и градостроительство: Правила благоустройства сельских поселений: Решение от 23.12.2022 г. № 10 Об утверждении правил содержания объектов благоустройства, организаций уборки, обеспечения чистоты и проядка на территории сельского поселения сумона Кызыл-Дагский

Посмотреть все

:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 
 
Будун делегейде ооскуп турар COVID-19 деп чаа хевирнин  халдавырлыг аарыгның нептереп турары-биле чангыс чер чурттугларымны кичээнгейлиг болурун, бистин кожуунувусче база Республикаже ону киирбезин демнежип алгаш кызар болзувусса эки- деп кыйгырып, дыннадып турар кижи дир мен.
 
- Бир дугаарында оске чурттардан, регионнардан келген хамаатыларны, ылангыя сургуулдарывысты  чанып келгеш дораан хой ниити черинче унмейн, 14 хонук иштинде ангыланып, ол уелерни эртирип алыры,
 
- Ийи дугаарында, бир эвес ОРВИ, грипп аарыглары-биле аараан болзунарза эмнелгеже барбайн,  дурген дуза чедирер хун-дун чок ажылдап турар эмчиже (скорая помощь) 89235475003 дугаарже долгаар, Тускай бригада келгеш, силерге дуза кадып,  чаа хевирнин коронавирус силерде бар бе, азы чок бе деп илередири-биле анализти алыр,
 
- улуг назылыг, 60-хардан оору, база хоочураан хан-дамыр, тыныш органнарында аарыглыг улусту бажыннындан унмезин, бир эвес аъш-чем садып алыр, азы оон-даа оске бажындан унер херектерлиг  байдалдар тургустунуп келзе  кожуун чагыргазында ЕДДС дугаарынче долгап дыннадыр, 83944221102,
 
- Уш дугаарында, арыг-силигни  сагыыры чугула, кара-саван-биле  унгеш-киргеш холун, арнын чуур,
 
- дорт дугаарында,  дыштанылгаже салыпкан ажы-толду бажынындан ундурбес, оске кожууннар, оске хоорайларже чоргуспас, эдертпес,
 
- беш дугаарында,  чугула херек чок болза кожуундан оске хоорайларже, суурларже барбазын, оон орнунга  хостуг уелеринерни чоок кижилеринерге, оран-саванарга бараалгадып бээр болза эки,
 
- алды дугаарында чазак-чагырга черлери, эмнелге ажылдакчылары сагыжынарга кирбес кылдыныглар кылыр болза, дораан-на анаа удурланып, шугулдап хорадай бербейн, оларнын кылып турар ажылы чон дээш, хамаатылар дээш  болгай-деп бодамчалыг болурунарны дилеп тур мен,    
Телевизорда медээлерден коруп-дыннап тур боор силер, Италияның хамаатыларының эн улуг частырыы аарыгнын эге-чада уезинде тоомча чок, ангыланыр, хой ниитиже кирер чоруун соксатпааны-биле ол аарыг алдыртпайн барган. Бис тыва чон  санывыс эвээш, ынчангаш бот-боттарывыска хундулээчел, долгандыр турарларга сагыш човаачал болурунче кыйгырдым.                    Кашпык-оол Ч.К. кожууннуң чагырга даргазы.


Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
-