:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 

 

Тыва чон шаандан тура чурум-сагылгалыг, хей-аъды бедик чораан болгаш, кандыг-даа бергелерни торлуш чок, шыдамык ажып эртип чораан.

База бир улуг шылгалданы- коронавирус деп хамчыкты ажып, тиилеп эртери- мурнувуста кол сорулга ол.

Эн кол камгалал- оран-сававыстан унмейн олурары болуп турар. Кижинин чурттап олурар эргим бажыны- чаглаа. Оо ышкаш эргим чер кайда боор! Ынчангаш, чонумну: «Бажындан унмес»- деп, чурумну ак сеткилдии-биле кууседирин кыйгырып тур мен.

Чону дээш дыка хой эмчилер, ажылдакчылар, волонтерлар хун буру кужун харамнанмайн, ажылдап чоруп тур.

Бо «Бажындан унмес»-деп уеде чижек Хун чурумун   шынгыызы-биле сагыырын силерге сумеледивис.

Чаш ажы-толдуг аваларга, иштиг херээжен чонувуска, эмчи учедунда хамаатыларга таарымчалыг Хун чурумун эмчилеривис ажылдап кылып турлар.

Бай-тайгажылар бот-бодувуска хумагалыг болуп, хамчык аарыгны бодувусче чагдатпас бис дээрзинге бузурелим улуг, чонум!

   Бай-Тайга кожуун чагыргазының даргазы                                               Кашпык-оол Ч.К.

 Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва
-