Новое на сайте

12.06.24 Семейный бизнес- залог успеха!. Семейное предпринимательство – это когда члены семьи вовлечены в общее..

06.06.24 Экономика: Инвестиционная деятельность: Инвестиционный паспорт Бай-Тайгинского района Республики Тыва

05.06.24 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 14.05.2024 г. №198 Об утверждении положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на ...

05.06.24 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решением от 14.05.2024 г. №197 Об утверждении базовой ставки арендной платы за 1 кв.м. нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на

05.06.24 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 14.05.2024 г. № 196 О внесении изменений в Устав муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

Посмотреть все

:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 
Балыглаткан шериг албан-хүлээлгелиглерниң эрге-ажыктары болгаш социал магадылалдары

Шериг албан-хүлээлгезин күүсе­дип турган үезинде балыгланыышкын алган таварылгаларда кандыг социал магадылалдар көрдүнгениниң дугайында тайылбырны Тыва Рес­пуб­ликаның шериг комиссариады белеткээн.


1. Камгаладылга хандырылгазы (1998 чылдың март 28-те үнген “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң амы-тыны бол­гаш кадыкшылының албан күрүне камгаладылгазының дугайында” 52-ФЗ дугаарлыг Федералдыг хоойлуга үнде­зилээн):

– 296 846,40 руб. – аар балыгла­ныышкын алган таварылгада;
– 74 211,60 руб. – чиик балыгла­ныышкын алган таварылгада.


2. Чаңгыс удаа төлеп бээр дуза­ламчы акша (1998 чылдың март 28-те үнген “Шериг албан-хүлээл­гелиглерниң амы-тыны болгаш ка­дыкшылының албан күрүне кам­галадылгазының дугайында” 52-ФЗ дугаарлыг Федералдыг хоойлуга үндезилээн): 2 968 464,04 руб. – дайынчы балыг­ланыышкын алганының түңнелинде шериг албан-хүлээлгелиг кижини шериг албаны эрттирер аргазы чок деп хүлээп көргени-биле холбаштыр шеригден халаштырган таварылгада Тайылбыр: өске чаңгыс удаа төлевирлер-биле катай төлээр.


3. Чаңгыс удаа төлевир (Россия Федерациязының Президентизиниң 2022 чылдың март 5-те үндүргени “Россия Федерациязының национал гвардиязының шериглеринде албан-хүлээлгезин эрттирип турар шериг эргелиглерге, өске ажылдакчыларга база оларның өг-бүлелериниң кежи­гүннеринге немелде социал магадылалдар дугайында” 98 дугаар Чарлыы):
3 000 000, 00 руб. – балыгланыышкын алган таварылгада (контузия, кем­дээшкиннер бертиктер).


4. Инвалидность доктааттынган таварылгада камгаладылга хандырылгазы (1998 чылдың март 28-те үнген “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң амы-тыны болгаш кадыкшылының албан күрүне камгаладылгазының дуга­йында” 52-ФЗ дугаарлыг Федералдыг хоойлуга үндезилээн):

– 2 226 348,04 руб. – I бөлүктүң инвалидинге;

– 1 484 232,03 руб. – II бөлүктүң инвалидинге;

– 742 116,02 руб. – III бөлүктүң инвалидинге.


5. Инвалид болганы дээш пенсия (Россия Федерациязының 1993 чылдың февраль 12-де үн­ген “Шериг албан-хүлээлге эртип турган кижи­лер­ниң пенсия ханды­рыл­газы­ның дуга­йында” 4468- I дугаар Хоойлузу):
I болгаш II бөлүктерниң инвалид­теринге – шериг албан-хүлээл­гели­г­ниң акша ханды­рылга­зының чогуур тү­ңүн­ден (тариф разряды болгаш үр чыл ажылдааны дээш ортумак хем­чээлдерге деңней көргеш) 85 хуузу;
III бөлүктүң инвалидтеринге – шериг албан-хүлээлгелигниң акша хандырылгазының чогуур түңүнден (тариф разряды болгаш үр чыл ажылдааны дээш ортумак хемчээлдерге деңней көргеш) 50 хуузу.


6. Шериг албан-хүлээлгезин эрттиреринге кызыгаарлаашкыннарга чедирген балыгланыышкын (бертик) алган шериг албан-хүлээлгелиглерге:
- социал реабилитация болгаш адап­тация тускай программалары док­тааттынган;

- балыгланыышкынының аар-чии­гинден хамаарылга чокка улаштыр шериг албан-хүлээлгезин эрттирер шериг албан-дужаалдарын киирген;

- албан-хүлээлге эрттирери-биле шилип алган черинге ажылындан док­таамал чуртаар оран-саваны шилип тыпкаш, саналдаар;

- шериг-профессионал ажыл-чору­дулганың чаа хевиринге белеткээри-биле реабилитация-өөредилге төвү тургустунган.


7. Ажы-төлдү кирериниң шылгалдалары чокка хүлээп алыры (Россия Федерациязының Президентизиниң 2022 чылдың май 9-та үндүргени “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң база чамдык федералдыг күрүне органнарының ажылдакчыларының өг-бүлелерин деткиириниң немелде хемчеглериниң дугайында” 268 дугаар Чарлыы): дээди өөредилге черлеринче база тускай ат-сыптыг ниити өөредилге черлеринче (“Пре­зидентиниң кадеттер училищези”, “Суворовтуң шериг училищези”, “На­химовтуң шериг-далай училищези”, “кадеттерниң (далай кадеттериниң) шериг корпузу”, “Кадеттер корпузу”, “Ка­зактарның кадеттер корпузу”) кире­ри­ниң шылгалдалары чокка хүлээп алыр.
Бир эвес шериг албан-хүлээлгелиг кижи бодунуң хүлээлгезин күүседирин уламчылап турар болза, шупту төле­вир­лерни ооң шериг албан-хүлээлге эрттирип турар шериг кезээ боттандырар.
Бир эвес шериг албан-хүлээлгелиг кижи хууда составтан үне берген болза, төлевирлер хевирлээрде, ол чурттап турар девискээринде шериг комиссариадынга дараазында чугула херек документилер даңзызы-биле чедип келир ужурлуг:

– төлевир боттандырар дугайында билдириишкин;

– амы-хууда медээлерни ажыглап болурунга чөпшээрел;

– Россия Федерациязының хамаатызының паспортунуң хоолгазы;

– Эмнелгеден үндүр бижээн эпикриз бижиктиң хоолгазы;

– Балыгланыышкын алганының дугайында госпитальдан шынзылга бижик;

– Банкыда агар санның реквизиттери.


«Шын» солунга 2022 чылдың алды айның чээрби сесте парлап үндүрген.

ТР-ниң шериг комиссариадының медээлери-биле И. САНЧАТ белеткээн.

Чурукту интернет четкизинден алган.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
-