Новое на сайте

28.11.22 Хурал представителей: Публичные слушание: Решение от 23.11.2022 г. № 40 О проведении публичных слушаний в Бай-Тайгинском кожууне

26.11.22 Культура: Управление культуры администрации муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва". Кужугет Сайын Анатольевич начальник Управления культуры приемная 8..

26.11.22 Культура: Учреждения культуры администрации Бай-Тайгинского кожууна. № Наименование ФИО директора Адрес Контакты 1 МБУ Дом ремесел и туризма..

25.11.22 Постановления: Постановление 2019 года: Постановление от 07.08.2019 г. №432 Об утверждении реестра и схемы размещений контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва

25.11.22 Постановления: Постановление 2022 года: Постановление от 22 ноября 2022 г. № 564 Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории

Посмотреть все

:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 

Буянныг камгалакчылар. 
Тээлинин Н. Олзей-оол аттыг культура бажынынга РФ-тин иштики херектер органнарынын ажылдакчыларынын хунун таварыштыр, совет милициянын тургустунганындан бээр 100 чыл болган ою-биле байырлыг хурал болган. Бай-Тайга кожуунда «Чангыс Демниг Россия» салбырынын кежигуннери, кожууннун чагырга даргазы Ховалыг Алдай-Мерген Алдандайович, кожуун Баштынынын оралакчызы Шожунчап Айлан Алдын-ооловна, Тээли сумузунун Толээлекчилер Хуралынын даргазы Дугер Саяна Михайловна, кожууннун херээженнер човулелинин удуртукчузу Уртунай Сайлык Могеевна байыр чедирип, ооруп четтиргенинин болгаш хундулел бижиктерни тывыскан. 
Милициянын майору, куш-ажылдын хоочуну, Хертек Кудер-оол Сонамович совет милициянын тоогузун таныштырып, кады ажылдап чораан эш-оорунге чылыг-чымчак состерни соннээн. Бай-Тайга кожууннун ИХЭ-нин ажылдакчылары демниг база уран-талантылыг, спортка хандыкшылдыг, ажылынга бердинген, буянныг камгалакчылар. РФ-тин ИХЯ-нын Барыын-Хемчик муниципалдар аразында каттышкан килдистин №1 полиция салбырынын даргазы, полициянын подполковниги Хомушку Маадыр Биче-оолович эш-оорунун, улуг-биче чоннун хундуткелин чаалап алган, боду кончуг чазык, чугааккыр, бугу талазы-биле дески. Оон удуртулгазында ажылдакчылар шупту хой-ниити ажылынга идепкейлиг киржип, ог-булелерин оортуп, кожуун болгаш республика чергелиг янзы-буру моорейлернин киржикчилери. Амгы уеде полиция эргелели ишти-дашты чаартынган, чайын чузун-баазын чечектерлиг, чылдан-чылче сайзырап, шаннал-макталдары немежип, чоннун айыыл чок чоруу дээш эрес-шудургу ажылдап турарлар. Оон ангыда хоочуннары-биле кезээде сырый харылзаалыг база ажыл аайы-биле буянныг ууле кылып чорааш аъдынын бажы эрте хоя берген эш-оорунун ог-булелеринге дузалажып, эдержип чоруурлар. Кожуунда социал байдалы берге ог-булелерге, «Школаже киреринге дузалаш» деп акцияларга деткимчени берип, байырлалдарда белектерни соннеп чорууру онзагай. Ынчангаш чымыштыг берге, нарын мергежилдиг шагдааларывыска база катап кожууннун «Чангыс Демниг Россия» салбырынын кежигуннеринин омунээзинден кадыкшылды, карак огу дег кызып ажылдаарын йорээдим. Оларнын профессионал байырлалында хундуткелдиг хоочуннарга, аныяктарга совет милициянын 100 чыл болган ою-биле шанналдар элбек болганы оорунчуг. 
Шенне Кужаан, Тээли суур. 
ИХК-нин кыска тоогузу-биле таныштырайн: 
ТАР-нын 1965 чылдын июль-1-де болган ээлчеглиг хуралынга 12 пунктудан тургустунган чурттун иштики эргелелинин ДУРУМУН бадылаан. Эргелелдин начальнигинге Докаань, инструкторунга Максимовту, опер ажылдакчызынга Дембирельди, херек эргелекчизинге Тумен Байырны томуйлаан. Милициянын куруне кызыгаарын камгалаары – политиктиг болгаш экономиктиг контрреволюция, мал оору-биле демисежири болур. «ТАР-нын Сайыттар Човулелинин 1929 чылдын сентябрь 1-де хулээп алган № 194 доктаалы-биле, ТАР-да милиция дугайында дурумну» ИХЯ-нын милиция килдизинин начальниги куруне камгалалынын улуг лейтенантызы Тогбалдайнын киирип келгени-биле бадылаан. Куруненин иштики политиктиг камгалалынын эргелелинин (КИПКЕ) хогжулдезин бадылааш ИХК-нин 1930 чылда дужурген. 4 чыл эрткенде 1936 чылдын ноябрь айда катап тургустунган. Тыва милиция тоогуде Республикага хой-ниитинин корум-чурумун камгалаар бирги орган турган. 1942 чылдын сентябрь 29-та ТАР-нын милициязынын дугайында дурумну бадылаан. ИХЯ-нын системазынга турган 30 кижи Ада-чурттун Улуг дайынынга киришкеннер. 
1945 чылдын № 003 дугаарлыг дужаалы-биле кожууннарга ИХК-ни тургускан. Бай-Тайга кожууну 1941 чылдын июнь эгезинде Барыын-Хемчик кожуунга Тээли суур топтуг кылдыр тургустунган. Ынчалза-даа 1945 чылдын апрельде амгы кежээки школанын бажынынга кожууннун РОВКДД-зи тургустунган. Оон баштайгы начальниги Аянгаты чурттуг Хомушку Байыр-оол Сайнытович (сержант), составынга: СедипИргит Араптан, Хомушку Чимит Байыр-оол , Доржу Салчак Сундуй, участок толээзинге биче лейтенант Оюн Дондук-оол, опер толээзи соолзуредир начальник Хомушку Кочаа Сарыг-оолович ажылдааннар. 1945 чылдан эгелеп ХБАБ милицияга хамааржыр турган. Эргелекчизинге Кочаа Чечекмаа турган. 1945 чылда Бай-Тайга кожууннун милициязынга устунде ады кирген чугле 6 кижи составтыг ажылдакчылар ажылдап турган. 1946 чылда 8 кижи составтыг болган. Участок толээзи Иргит Лама, шагдаа фронтучу Хомушку Чудурук, ол-ла чылын КПЗ даргазы Барба Салчак Шириевич ажылдааннар. 
1946 чылда ИХЯ-дан РОВНКВД начальнигинге улуг лейтенант Грачев Михаил Араптанович, орт инспекторунга Седип Иргит Араптанович олар ажылдааннар. Ол уеде машина-техника аймаа чок турган. Аът ажаакчызынга Салчак Чамбыт, завхозунга Салчак Байыс-оол олар ажылдап чорааннар. 1961 чылда Тыва Автономнуг областы Тыва АССР кылдыр эде организастаан. Соолгу чылдарнын дургузунда ТР-нин ИХЯ-нын милициязынын 3 рангызынын комиссары Монгуш Артас Баян-оол, иштики албаннын генерал-майору Соян Сотпаевич Чакар, милициянын генерал-майору Владимир Бораевич Кара-Сал удуртуп турган.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва
-