Новое на сайте

17.05.24 16 мая в 10:00 состоится семинар «Мой бизнес: Финансовые возможности для малого и среднего предпринимательства».. Дата: 16 мая Время: 10:00 Место проведения:..

17.05.24 17 мая 2024 г. в 11:00 приглашаем предпринимателей принять участие к озеленению «АЛЛЕИ БИЗНЕСА» в Кызыле. Приглашаем предпринимателей внести вклад в улучшение экологической..

15.05.24 16 мая в 10:00 состоится семинар «Мой бизнес: Финансовые возможности для малого и среднего предпринимательства».. Дата: 16 мая Время: 10:00 Место проведения:..

14.05.24 Постановления: Постановление 2024 года: Постановление от 13.05.2024 г. №227 Об утверждении ПРАВИЛ предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Тыва и (или)

13.05.24 15 мая 2024 года состоится сессия и экспертные дискуссии на тему «Стратегические приоритеты и новые возможности для креативных кластеров в Республике Тыва».. 15 мая 2024 года во Дворце молодежи состоится сессия и экспертные..

Посмотреть все

:: ::

Новости

 
29 мая 2017 г.
Ыдыктыг Хаан Тайгавыстын дагылгазы.

Хундулуг, Тыванын чурттакчы чону! Чылдын-на Ыдыктыг Хаан Тайгавыс, «Бай-Тайганын Оваазы» база Уш-Монгулектин эдээнде, шулурткайнып агып чыдар бичии-бичии, эмгежок аржаан дамырактарывыстын ундезини, ары хемнин Дээр-Даштын унунда, база бир Ыдыктыг «Хемчик Бажы». Эне Тывавыстын ээзи Бай-Тайгада, ыдык айда буян кылырга, бурунгаар сайзыраар. Июнь-2-де Хаан Тайганын Оваазын дагыыры, Июнь-3-те Хемчик Бажын дагыыр. Ырактан келген чудукчулер, тейлер, тайгалар эдээнге хондур манап, хоннарлар болгай, ынчангаш арыг-силигни сагып, Улуг Тайга-таскыылдын эдээнге бокталдырбайн, дааш-шимээн ундурбейн, чаш ажы-толунерни аргалыг болза аал оранынарга арттырып каар болзунарза эки, чаштар дээрге бурганнар. Дагылгаже чугле эр кижилер унер, аймактын эр кижилери чыглып, демнежип алгаш, оран-тандынын кучулуг энергиязын, бойдустун арыг-агаарынга боттарынар ажык чугаа кылып, сумележип, келир уени бодап, сылдызынар кезээде хып чорзун дээш, эки чуулдер кылып, Даглыг Торээн Тыва чуртувус, Оран Делегейивис дээш арыгланып, чудуур. Херээжен кижилер аал-оранынарга чолукшуп, шайнын дээжинин оргуп, бажын-балгадынарны арыглап аштанып, аъш-чемни кылып, чооглап сузугленир. Тайгаже кадыы багай машиналар баары хоруглуг. Дагылга дугайында чылдын-на «Шын» солунунга долузу биле чырыдып, сагыыр чуулдерни болгаш оргуур ак чемнерни бижип турган болгаш, чон эки билир дээрзинге идегедим. Экология чылы чарлаттынганын билир бис, эриг-баарлыг адаларга энерел сеткилди кузедим! 
Саавыыры, болгаш эрттирер хемчеглери: 
(Июнь-2-де), Хаан-Тайганын Оваазынга: Дан хаяазында сан салыры, «Танды саны» номунун номналдары, Кооп-Соок хурээзинге «Бугу Танды санынын номналы». Тейлер аразында бойдустан боду буткен улуг, делгем стадионга ча адары, тыва хуреш маргылдаазы эрттер, кожууннун болгаш ТР-нин алдарлыг артистеринин концерти. 
(Июнь-3-те), Хемчик-Бажынга: Бай-Тал сумузунун (Хур-Кучулуг, Баавылдар аймаа) бо чылын демнежип дагылга эрттирер. Хемчик-Бажынын Чоон-Хемге дан хаяазында сан салыры, ында улуг ыдыктыг Субурган база бар). Улаштыр «Суглаар» деп онзагай черге, Чадаг чарышка маргылдаалар дорт ангы хевирге, Тыва хуреш маргылдаазы дорт ангы хевирге эрттер, Хемчик-Бажында чурттап чоруур аймактар аразынга кужун шенежир канат тырттар моорей чарлаттынган. Бай-Талчылар бай-шыдалдыг, уран-талантылыг чон, оларнын хоюг уннуг, тааланчыг, солун концертинден ангыда Баавылдар аймаанын база ТР-нин алдарлыг артистери Демир-оол Кежиктиг, Омак Ооржак, Борбак-оол Салчак дээш оскелернин солун концерти. Тыванын эр улузунун хей-аъды бедик-ле болзунам КУРАЙ! КУРАЙ! Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
-