Новое на сайте

19.05.23 Экономика: Оценка эффективности муниципальных программ: О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2022г

19.05.23 Отчет муниципальных программ: Отчет муниципальных программ за 2022 год: Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2022 г

18.05.23 Социально-экономическое развитие: Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления: Доклад председателя администрации Бай-Тайгинского муниципального района за 2021 год

18.05.23 Социально-экономическое развитие: Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления: ДОКЛАД о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2022 год

18.05.23 Постановления: Постановление 2023 года: Постановление от 15.05.2023 г. № 239 об установлении стоимости путевки загородного стационарного детского оздоровительного лагеря "Шивилиг" и лагерей с дневным пребыванием детей Бай-Тайги на 2023 год

Посмотреть все

:: ::

Новости

 
30 октября 2017 г.
Новости

Республика чергелиг уран-чуул корулдези 
Талантылыг ог-буле 
Кожууннун «Монгулек» чечен-чогаал каттыжыышкынынын кежигуну, шулукчу, Бай-Тайганын талантылыг, уран-шевер ыраажызы Опей Чечек Сагдыевнанын 55 харлаан юбилейин таварыштыр база агиткварталдарнын тургустунганындан бээр 50 чыл болган ою-биле, 
IV-ку Республика чергелиг«Аа-шуу, Декей-оо-2017» деп тыва улустун ырларынга моорей эрткен. Ниитизи-биле 26 киржикчи, Кызыл хоорайдан «Челээш», Барыын-Хемчик кожуундан «Ореге» ансамбльдери идепкейлиг киришкен. Шииткекчилер, Барыын-Хемчик кожууннун уран-чуул школазынын тыва улусчу ырларнын башкызы Сайзана Саая, ТР-нин национал оркестрнин хоомейжизи, хогжумчу Кежик Успун, Тээлинин Д. Хуреш-оол аттыг уран-чуул школазынын башкызы Арбаймаа Хертек. 
Тыва улустун онзагай чараш ырларынга моорей, кожууннар аразынга доктаамал эрттирип, амгы уенин аныяктарынга ооредип, билиндирип, хоочуннардан улегерни ап чорзуннар дээш, улусчу ырларга саавыырны чогаадып тургускан автору, ТР-нин культуразынын алдарлыг ажылдакчызы, хой шаннал-макталдын эдилекчизи 81 харлыг огбевис, башкывыс Сут-Хол кожууннун хундулуг чурттакчызы Ховалыг Норбу Чаш-оолович бай-тайгажыларга могейип, байырны чедирген. Тааланчыг уян уннуг, кожуун болгаш республика чергелиг янзы- буру моорейлернин тиилекчизи Чечек Сагдыевнага 55 харлаанын таварыштыр конкурс кайгамчык солун эрткен. Оларын ог-булезин силерге таныштырайн: Андрей Хертекович, Чечек Сагдыевна Опейлер, олар 5 ажы-толдуг. Улуг уруу Азияна Тээлинин культура бажынында улусчу театрнын режиссеру, кудээзи Альберт ажыл-агый эргелекчизи, 3 ажы-толдуг. Оглу Андриян Тээлинин Д. Хуреш-оол атыг уран-чуул школазында хоомей клазынын башкызы, керни Шенне кодээ ажыл-агый эргелелинин экономизи 1 кыстыг. Кежик Кызылдын В.Ш. Кок-оол аттыг хогжум-шии театрында шии артизи. Уруу Аясмаажык Кызыл хоорйнын №24 уруглар садында хогжум башкызы, Чаян аэропортта инструктор , олар 2 оолдуг. Хеймер оглу Сайын-Херел Тыва студиязынын ыраажызы, Сукпактын кодээ культура бажынында методист, керни Ай-Кара Кызылдын уран-чуул колледжизинде национал салбырнын башкызы. 
Ниитизи-биле, 30 ажыг ыраажылар, оон ангыда Кызыл-Даг Хемчик, Бай-Тал, Тээли, Ээр-Хавактын хоочуннары идепкейлиг киришкен. Гран-При шанналын, Чоон-Хемчик кожууннун Чыраа-Бажы сумузунун хоочуннары чаалап алган. Олар шилчип чоруур кубок, холодильник, хундулел бижик, ортектиг белектер биле шаннаткан. 
Деткикчилер, «Чангыс Демниг Россия» салбырынын Бай-Тайга кожуунда тус чери, кожуун чагыргазынын удуртулгазы, хой-ниитичилер, херээженнер човулели, кожууннун Толээлекчилер хуралынын Баштыны, оралакчызы, культура ажылдакчылары дээш оон-даа оске албан организацияларга Чечек Сагдыевнанын ог-булези четтиргенин илередип, ооруп четтиргенинин бижиктерин соннээн. 
Шенне Кужаан, Тээли суур. 
(Моорейни долузу-биле ниитилел-политиктиг солуннарга чырыдар).Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва
-