Новое на сайте

09.07.24 19 июля пройдет III Республиканский фестиваль-конкурс предпринимателей в сфере творчества и народного искусства Тувы «МОЙ БИЗНЕС. Ус-Куш-2024», приуроченный к Национальному празднику животноводов. Основной целью мероприятия является обеспечение преемственности..

02.07.24 Уважаемые предприниматели!. Союз ТПП РТ приглашает Вас принять участие в III Республиканской..

27.06.24 19 июля пройдет III Республиканский фестиваль-конкурс предпринимателей в..

26.06.24 Важно для субъектов МСП!!! Принят в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям . Он должен начать действовать с 1 сентября 2024 года...

26.06.24 Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва информирует про санитарные нормы для салонов красоты. Санитарные нормы для салонов красоты являются обязательными правилами,..

Посмотреть все

:: ::

Новости

 
30 октября 2017 г.
Новости

Республика чергелиг уран-чуул корулдези 
Талантылыг ог-буле 
Кожууннун «Монгулек» чечен-чогаал каттыжыышкынынын кежигуну, шулукчу, Бай-Тайганын талантылыг, уран-шевер ыраажызы Опей Чечек Сагдыевнанын 55 харлаан юбилейин таварыштыр база агиткварталдарнын тургустунганындан бээр 50 чыл болган ою-биле, 
IV-ку Республика чергелиг«Аа-шуу, Декей-оо-2017» деп тыва улустун ырларынга моорей эрткен. Ниитизи-биле 26 киржикчи, Кызыл хоорайдан «Челээш», Барыын-Хемчик кожуундан «Ореге» ансамбльдери идепкейлиг киришкен. Шииткекчилер, Барыын-Хемчик кожууннун уран-чуул школазынын тыва улусчу ырларнын башкызы Сайзана Саая, ТР-нин национал оркестрнин хоомейжизи, хогжумчу Кежик Успун, Тээлинин Д. Хуреш-оол аттыг уран-чуул школазынын башкызы Арбаймаа Хертек. 
Тыва улустун онзагай чараш ырларынга моорей, кожууннар аразынга доктаамал эрттирип, амгы уенин аныяктарынга ооредип, билиндирип, хоочуннардан улегерни ап чорзуннар дээш, улусчу ырларга саавыырны чогаадып тургускан автору, ТР-нин культуразынын алдарлыг ажылдакчызы, хой шаннал-макталдын эдилекчизи 81 харлыг огбевис, башкывыс Сут-Хол кожууннун хундулуг чурттакчызы Ховалыг Норбу Чаш-оолович бай-тайгажыларга могейип, байырны чедирген. Тааланчыг уян уннуг, кожуун болгаш республика чергелиг янзы- буру моорейлернин тиилекчизи Чечек Сагдыевнага 55 харлаанын таварыштыр конкурс кайгамчык солун эрткен. Оларын ог-булезин силерге таныштырайн: Андрей Хертекович, Чечек Сагдыевна Опейлер, олар 5 ажы-толдуг. Улуг уруу Азияна Тээлинин культура бажынында улусчу театрнын режиссеру, кудээзи Альберт ажыл-агый эргелекчизи, 3 ажы-толдуг. Оглу Андриян Тээлинин Д. Хуреш-оол атыг уран-чуул школазында хоомей клазынын башкызы, керни Шенне кодээ ажыл-агый эргелелинин экономизи 1 кыстыг. Кежик Кызылдын В.Ш. Кок-оол аттыг хогжум-шии театрында шии артизи. Уруу Аясмаажык Кызыл хоорйнын №24 уруглар садында хогжум башкызы, Чаян аэропортта инструктор , олар 2 оолдуг. Хеймер оглу Сайын-Херел Тыва студиязынын ыраажызы, Сукпактын кодээ культура бажынында методист, керни Ай-Кара Кызылдын уран-чуул колледжизинде национал салбырнын башкызы. 
Ниитизи-биле, 30 ажыг ыраажылар, оон ангыда Кызыл-Даг Хемчик, Бай-Тал, Тээли, Ээр-Хавактын хоочуннары идепкейлиг киришкен. Гран-При шанналын, Чоон-Хемчик кожууннун Чыраа-Бажы сумузунун хоочуннары чаалап алган. Олар шилчип чоруур кубок, холодильник, хундулел бижик, ортектиг белектер биле шаннаткан. 
Деткикчилер, «Чангыс Демниг Россия» салбырынын Бай-Тайга кожуунда тус чери, кожуун чагыргазынын удуртулгазы, хой-ниитичилер, херээженнер човулели, кожууннун Толээлекчилер хуралынын Баштыны, оралакчызы, культура ажылдакчылары дээш оон-даа оске албан организацияларга Чечек Сагдыевнанын ог-булези четтиргенин илередип, ооруп четтиргенинин бижиктерин соннээн. 
Шенне Кужаан, Тээли суур. 
(Моорейни долузу-биле ниитилел-политиктиг солуннарга чырыдар).Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
-