:: ::

Новости

 
29 марта 2017 г.
Аныяктарнын бот-идепкейжи чылы-биле

Талантылыг аныяктар

          Кожууннун  чагыргазында  ажылдап  турар уран-талантылыг, ус-шевер аныяктар хой. Бугу назынында удуртукчу ажылдарга ажылдап келген, ам-даа ажылдап чоруур Александр Суге-Маадыр, Светлана Самбый-оол, Лидия Хертек, Чечек Опей  аныяк  специалистерге сумезин кадып, деткип чоруурлар. Аныяк ажылдакчылар  кожуун болгаш республика чергелиг корулделерге киржип, ажыл-агыйынга четтигип, аныяктарнын бот-идепкейжи чылында ажыл-иш шудургу чоруп турар.  Частын башкы айында эрттип турар Шуй сумузунга болган чараш кыстар конкурстун база бир тиилекчизи,  кожуун чагыргазынын аныяк ажылдакчызы Алдын Шырап, Хемчик сумузунга эрткен моорейге «Дангынанын чымчак хулумзуруу»  деп номинацияга Чодураа Хомушку чаалап алган. Республикага ТР-нин культуразынын алдарлыг ажылдакчызы, композитор Борис Чамбыттын байырлалынга ыраажылар корулдезинге, чараш уян уну-биле улуг-биче корукчулерни магадаткан Азийана Сарыглар, хоочун ажылдакчы, ыраажы Чечек Опей шаннаткан.

          Олар чажындан тура-ла «Хамнаарак», «Хемчик кызы», «Дангына» дээш оон-даа оске хемчеглерге киржип келген. Амгы уеде кожуун чагыргазында кызымакай ажылдап, унген-кирген чонунга эвилен-ээлдек. Борис Салчакович Чамбыттын юбилейин  кожуун чагыргазы бедик деннелге эрттирген. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Шенне Куужаан.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
-